Actueel

Klimaatakkoord ziet corporaties als ‘startmotor’

Op 10 juli 2018 zag de eerste versie van het nieuwe Klimaatakkoord (website) het daglicht. Met een opvallende positie voor de corporatiesector (bericht Aedes). Namelijk als ‘startmotor’ voor de gebouwde omgeving. Begrijpelijk gezien de omvang van de sector en het grote belang van verduurzaming van het sociale bezit. Met als harde randvoorwaarde vanuit Aedes dat belastingdruk structureel vermindert.

Brandstof

Het Klimaatakkoord voor het onderdeel gebouwde omgeving bevat nu nog hoofdlijnen. Opvallend is de prominente plaats van de corporatiesector als aanjager. Logisch als je bedenkt dat de sector veruit de grootste eigenaar van vastgoed in Nederland is. Een snelle start met particulier bezit lijkt blijkbaar onmogelijk. Terecht verlangt Aedes dat afroming van middelen door de overheid zodanig vermindert dat de ‘startmotor' ook brandstof krijgt. De maatregel om gastarieven flink te verhogen en tegelijk elektriciteitstarieven te verlagen zal ook snel resultaat opleveren. Terugverdientijden van ingrepen gericht op gasbesparing lopen daardoor namelijk fors terug. Een enorme stimulans om aardgas voor verwarming door elektriciteit of een warmtenet te vervangen. Uiteraard onder de voorwaarde dat warmtetarieven niet rechtlijnig die stijgende gastarieven volgen.  

Voortvarend

Het Klimaatakkoord vraagt natuurlijk nog om uitwerking. Opvallende zaken met directe consequenties voor corporaties (tekstversie gebouwde omgeving):

  • De wijkaanpak staat centraal. Uiterlijk 2021 stellen gemeenten een ‘transitievisie warmte’ met planning van uitfasering van aardgas vast (eerder bericht over versnelde uitfasering aardgas). Uiteraard na zorgvuldig overleg met belanghouders zoals corporaties. Gemeenten gebruiken daarbij regionale energiestrategieën waarbij provincies, netbeheerders en waterschappen een grote rol hebben
  • Er zijn forse inspanningen nodig om het huidige kostenniveau van verduurzaming te verlagen. Bundeling van volume, standaardisatie, innovatie, industrialisatie en kennisdeling. Een oproep aan corporaties tot samenwerking en procesvernieuwing
  • Het Klimaatakkoord meldt dat veel kaders nog ontbreken. Tegelijk het dringende verzoek om waar mogelijk meteen meters te maken. Wees voortvarend met isolatie van de gebouwschil. Schakel waar mogelijk en zo snel als het kan over op warmtenetten. Warmtenetaansluiting niet mogelijk? Kies dan voor een (hybride) warmtepomp

Meer informatie: Dyon Noy   


Laatste wijziging: 11-07-2018
Actueel archief