Actueel

Data op orde: woningwaardering (4)

In de serie data op orde deze keer zin en onzin van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Vaak een bron van discussie tussen huurder en corporatie. Maar ook binnen de corporatie zelf. Ondanks het lijvige Beleidsboek van de Huurcommissie. Wat is het doel van het WWS? En wat kun je er als corporatie mee?

Woningwaardering

Het WWS geldt alleen voor sociale huurwoningen met een aanvangshuur beneden de € 710,68. Wettelijke basis voor het WWS zijn de Uitvoeringswet en Besluit huurprijzen woonruimte. Het aantal woningwaarderingspunten bepaalt de maximale huurprijs. Daarnaast vormen de woningwaarderingsopunten input bij bepaling van de marktwaarde verhuurde staat en bedrijfswaarde. De methode om het aantal punten te bepalen ligt vast in acht bijlagen van het Besluit huurprijzen woonruimte. Huurders en verhuurders leggen verschillen van mening over het puntenaantal voor aan de Huurcommissie. Deze onpartijdige organisatie geeft voorlichting om geschillen te voorkomen, maar doet op verzoek ook bindende uitspraken. Als aanvulling op de bijlagen van het Besluit huurprijzen woonruimte stelt de Huurcomissie een op de praktijk gerichte handleiding voor het berekenen van woningwaarderingspunten beschikbaar: de Beleidsboeken waarderingsstelsel zelfstandige en onzelfstandige woonruimten

Wat

Opstellen en bijhouden van de woningwaardering is zeer arbeidsintensief. Stel daarom de vraag wat het oplevert:

  • Bepaling van de maximale huurprijs van sociale huurwoningen. Bij verhuurprijzen van tegen de 100% van de maximale huur is een zeer nauwkeurige woningwaardering een must. Om te voorkomen dat er discussies met zittende huurders ontstaan. Liggen de verhuurprijzen rond de 80% van de maximale redelijke huur dan kan het detailniveau van de woningwaardering lager
  • Veel corporaties bepalen nog steeds de huur bij nieuwe verhuur als percentage van de maximale huurprijs. Uiteraard rekening houdend met passendheidsgrenzen en de liberalisatiegrens. Te veel of te weinig punten leidt meteen tot een hogere dan wel lagere huur voor de hele wooncarriere van de nieuwe huurder. Zeer nauwkeurige bepaling is dan vereist
  • De woningwaardering als Informatiebron voor vastgoedonderhoud. Een dataset met daarin alle in de woning aanwezige voorzieningen kan onderhoud vergemakkelijken. Vraag is in hoeverre de inspanning van het op orde houden opweegt tegen het voordeel bij onderhoud
  • Verantwoording. Marktwaardering in verhuurde staat en bedrijfswaarde vragen om het aantal woningwaarderingspunten. De absolute invloed van de woningwaardering is echter beperkt en het effect van afwijkingen is gering omdat doorgerekend wordt op de totale voorraad en niet per afzonderlijke woning

Wees kritisch over het benodigde detailniveau van de woningwaardering. Ga je ermee aan de slag? Zorg dan dat binnen de eigen corporatie iedereen dezelfde definities en interpretaties hanteert, overleg met de accountant over minimumeisen en borg het up to date houden van de informatie.

Meer informatie: Hella Maessen


Laatste wijziging: 06-08-2018
Actueel archief