Actueel

Nieuw warmtenet: met een integraal of plat proces?

Uiterlijk 2021 blijkt hoeveel woonwijken met corporatiebezit het gasnet inruilen voor een warmtenet (Klimaatakkoord). Uiterlijk in dat jaar stellen gemeenteraden de warmtevoorziening van de toekomst vast. Dit veranderingsproces is een onbeschreven blad. Ervaringen zijn minimaal. Kiezen voor een integraal of een plat proces?

Integraal

Binnenkort blijkt welke twintig wijken ervaringen opdoen (bericht Atriensis) met de subsidie ‘proeftuinen voor aardgasvrije wijken’. Bitterhard nodig gezien de volstrekte onbekendheid met dit veranderingsproces. Twee uitersten wat betreft aanpak van vervanging van het gasnet door een warmtenet. Allereerst de integrale aanpak. Overleg en betrek meteen aan de voorkant alle belanghouders. Zoals huurders, woningeigenaren en alle andere aardgasgebruikers. Zoek zoveel mogelijk raakvlakken tussen de warmtetransitie en andere processen in wijk. Woningonderhoud en –renovatie, herinrichting van het openbare gebied plus onderhoud van het gas- en elektriciteitsnetwerk en riolering. Maak deze puzzel kloppend samen met alle betrokkenen. Ook de aansluitbijdragen en tarieven. Overweeg om gebruikers een blijvende stem te geven bij de exploitatie van het warmtenet.

Plat

Tegenover die integrale aanpak staat een platte aanpak. Stel de aanpak op in overleg tussen gemeente, netbeheerder, warmtebedrijf en corporatie. Benader de wijk met een voldragen en niet te weigeren overtuigend voorstel. Vermijd juist al te veel raakvlakken met andere processen omdat deze de warmtetransitie compliceren. Geen geforceerde koppeling aan herinrichting van het openbaar gebied en het vervangingsmoment van riolering of aardgas. Werk de wijk consequent buurt voor buurt af. Meters maken. Stoep open, warmtenet erin en stoep dicht. Analoog aan het proces van aanleg van glasvezel. Zorg dat aansluiting van het warmtenet onafhankelijk van grotere ingrepen in woningen plaats kan vinden. Daarom altijd minstens 70 graden aanvoertemperatuur. Geen discussies over tarieven: consequent niet meer dan voorheen voor zittende huurders. Tenslotte. Integrale of platte aanpak van de warmtetransitie? Een eenduidig antwoord is nu nog onmogelijk. Het is zaak om snel ervaringen op te doen om meer inzicht in de meest gewenste aanpak te krijgen.

Meer informatie: Frank van Hoogstraten


Laatste wijziging: 05-09-2018
Actueel archief